A 2013. évi elnökségi határozatok – (no comment)

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKSÉGE

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2013. (megjegyzés: a közzététel időpontja a 2014. év  első napja)

1/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy a titkári és irodavezetői állásokra nyilvános pályázatot ír ki.

2/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri Hajós Tibor elnökségi tagot a titkári és irodavezetői pályázatok előkészítésére, a pályázati kiírás kidolgozására. Az Elnökség egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti helyzetben a titkársági adminisztrációs feladatokhoz alkalmi megbízással munkatárs(ak)at alkalmazzon.

3/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) Az Elnökség úgy határoz, hogy az elmúlt 4 éves időszakban megállapítható jogszerűtlen hivatali működés, és kontrollálatlan számlakezelés miatt moratóriumot állapít meg a tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos késedelmi díjra, azaz tagdíj utólagos rendezése esetén nem kell azt megfizetni. A moratórium a tagságnak körlevélben elküldendő – az elmaradt tagdíj befizetésére vonatkozó – hivatalos felszólítás időpontjától számított 40. napig szól.

4/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) Az Elnökség felkéri az elnököt, hogy az Elnökség nevében levelet írjon a MÉK-nek, hogy tekintsen el a számára járó tagdíjarányos befizetéstől; továbbá a NAV számára is készüljön levél, fizetési haladék kérés tartalommal.

5/2013 sz. Eln. Hat. (VII.4.) Az Elnökség úgy határoz, hogy a jelenlegi és előző vezetéstől független, CsMÉK kamarai tagokból álló ad-hoc bizottságot hoz létre az elmúlt 4 éves illegitim állapot kialakulásának vizsgálatára és a felelősség megállapítására azzal, hogy a bizottság a vizsgálat eredményét a soron következő taggyűlés elé terjeszti. Az Elnökség megbízza az Elnököt az ad-hoc bizottság felállítására, a bizottság feladatának meghatározására, az ülésen elhangzottak alapján.

6/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége szükségesnek látja a hivatalos tájékozódást az újabb peres kereset ügyében; ennek ismeretében Farkas István kolléga meghallgatását kezdeményezi. Az információk függvényében az Elnökség etikai vizsgálatot indít.

7/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége megbízza Hajós Tibor elnökségi tagot a jelenlegi iroda-bérbeadóval való tárgyalásra, és a pályázati lehetőségek felkutatására

8/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség úgy határoz, hogy felgyorsítja a titkári, tikársági ügyviteli dolgozói álláshirdetést, a következő menetrend szerint:

szeptember 5: véglegesítés, a pályázatok feladása

szeptember 16: jelentkezési határidő

szeptember 26: a felvételről szóló döntés határideje

9/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség az Alapszabály módosítás kérdéskörében az alábbi ügymenetet fogadta el:

szeptember 15: a tervezet vezetőségen belüli egyeztetésének lezárása; majd az így véglegesített alapszabály-tervezet felrakása a honlapra, a véleményezés lehetőségének meghirdetése a tagság számára;

szeptember 30: a véleményezés lezárása, jogi normakontroll kérése;

október 15: a Taggyűlés elé terjesztendő alapszabály módosítás véglegesítése az elfogadott észrevételek beépítésével, az el nem fogadott véleményekkel, azok indoklásával.

10/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy ügyvédet bízzon meg a CsMÉK, mint alperes védőjeként Dovalovszki Istvánné munkaügyi perében.

11/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) Az Elnökség javasolja, hogy ötletpályázat készüljön a szegedi Széchenyi tér rekonstrukciójára; ennek érdekében történjen meg a szegedi önkormányzat hivatalos megkeresése.

12/2013 sz. Eln. Hat. (VIII.29.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy döntött, hogy október 30-án tervezett időponttal taggyűlést hív össze, ennek előkészítésére legalább két elnökségi ülést hív össze (szeptember közepén, és október közepén)

13/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy az objektív alapon történt álláspályázat-előkészítést elfogadja, és a munkabizottság által kiválasztott 12 fő ill. 5 fő névsorának ismeretében dönt a kiválasztásról

14/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy a titkársági álláspályázatra jelentkezők közül személyesen két pályázót hallgat meg (nevesítve). A meghallgatásra – döntési joggal felruházva – az Elnököt és a Munkabizottság tagjait delegálja.

15/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy az ügyviteli dolgozói álláspályázatok közüli kiválasztást elnöki hatáskörbe utalja azzal, hogy a titkár jelen legyen a munkabizottság által javasolt 12 pályázó meghallgatásánál.

16/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a napirendi ponthoz előterjesztett Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot elfogadja.

17/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a napirendi ponthoz előterjesztett Pénzügyi Szabályzatot elfogadja azzal, hogy az ülésen írásban benyújtott és szóban ismertetett módosító javaslatokkal kerüljenek véglegesítésre.

18/2013 sz. Eln. Hat. (IX.19.) A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy Hajós Tibor tárgyaljon tovább a jelenlegi irodánk tulajdonosával, javasolva az ÁFA alóli kijelentkezést a díjcsökkentés érdekében. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, úgy október végén az irodabérletet felmondjuk. Közben folytatni kell a kedvezőbb lehetőségek keresését.

19/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége indítványozza a MÉK 2013. novemberi Küldöttgyűlés 1. napirendi pontjaként a MÉK Alapszabály (részleges) módosítását.

20/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége javasolja a MÉK Alapszabály módosítását, az 1. sz. melléklet szerinti szövegváltoztatással, az abban foglalt indoklás alapján.

21/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége a MÉK 2013. novemberi tisztújító Küldöttgyűlésre a következő tisztségekre javasol jelölteket:

1. helyen alelnöki tisztségre javasolja:

Szalay Tihamért (Budapesti Építész Kamara)

Bodonyi Csabát (Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Építész Kamara)

Talmácsi Istvánt (Csongrád Megyei Építész Kamara)

2 helyen: elnökségi tag tisztségre javasolja:

Szalay Tihamért (Budapesti Építész Kamara)

Bodonyi Csabát Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Építész Kamara)

Talmácsi Istvánt (Csongrád Megyei Építész Kamara)

22/2013 sz. Eln. hat. (X.7.) A CsMÉK Elnöksége úgy határoz, hogy megalkotja a Csongrád Megyei Építész Kamara Elnökségének Ügyrendjét.

23/2013(X.25) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy az Ügyrend 1.5 pontjában, a szavazati arány „egyszerű többséggel” kifejezéssel legyen megfogalmazva

24/2013(X.25) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az Ügyrend Preambulum pontjában a „konszenzusra törekvés” kiegészítést teszi.

25/2013(X.25) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége megvitatta az Elnökség működési rendjét tartalmazó Ügyrendet, és a módosító javaslatokkal együtt elfogadta. Döntött abban is, hogy az Ügyrend a weboldalra felkerül.

26/2013(X.25.) Eln. hat.: A könyvelőnek leadott számlákról a Titkárságon másolat készüljön; ez kerüljön be a Pénzügyi Szabályzatba.

27/2013(X.25.) Eln. hat.: Kerüljön be a Pénzügyi Szabályzatba a dombornyomott kártya illetve PayPal számla használatának lehetősége.

28/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a Pénzügyi Szabályzatot az elnökségi ülésen elhangzott módosításokkal kiegészítette.

29/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot a Titkár módosító javaslataival kiegészítette. Döntött abban is, hogy a Szabályzat a weboldalra felkerül.

30/2013 (X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy a jelenlegi Arany János utcai, földszinti iroda bérleti szerződését felmondja a magas bérleti díj miatt (figyelemmel a 3 hónapos felmondási időre). Új iroda helyszínéről később születik döntés.

31/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntéssel úgy határoz, hogy a titkársági dolgozó munkaszerződését helyben hagyólag elfogadja; a Titkár, Hornokné Fehér Zsuzsanna díjazását havi nettó 110 eFt-ban állapítja meg.

32/2013 (X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy határoz, hogy a Kamara Elnökének tiszteletdíját havi nettó 110 eFt-ban állapítja meg.

33/2013(X.25.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége határozatban rögzíti, hogy a kamarai törvény előírásai szerint az egy éven túl elmaradt tagdíjbefizetések ismeretében, a tagokkal való adategyeztetés után szólít fel a hátralék megfizetésére; ennek elmulasztása esetén kezdeményezi a tag kizárását.

34/2013 (XI.08) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy a MÉK Tisztújító Küldöttgyűlésén a választandó tisztségekre történő szavazáskor egységes álláspontot nem kíván kialakítani, mindenki saját maga rendelkezik a mandátumával.

35/2013 (XI.08.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy az 1731/2013 Korm. határozattal kapcsolatban további információk gyűjtése után kialakítja az álláspontját és ennek tudatában dönt további lépéseiről.

36/2013 (XI.08.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy az elmaradt tagdíjakra 15% pótdíjat javasol, melyet a CsMÉK Alapszabály módosítása alkalmával a taggyűlés elé terjeszt.

37/2013 (XI.08.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a társadalmi vita alapján kiegészített CsMÉK Alapszabály módosítás tervezetét elfogadja és előzetes törvényességi kontroll küldésre javasolja.

38/2013 (XI.08.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy az Elnökség kidolgozza a CsMÉK média-kulturális és kommunikációs koncepcióját.

39/2013 (XI.08.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az elmúlt 4 éves illegitim időszak vizsgálatára létrehozott Eseti Vizsgáló Bizottság taggyűlési előterjesztésre szánt jelentését tudomásul veszi.

40/2013 (XI.08.) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége megbízza elnökét, hogy elnökségi tagokkal együtt „Elnökségi delegációként” felveszi a Szegedi Tudomány Egyetem vezetőségével a kapcsolatot, a problematikus ajánlatkérések megelőzése és a jövőbeni együttműködés érdekében.

41/2013 (XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy a MÉK Elnöksége elé terjeszti a kihelyezett elnökségi ülés lehetőségét szegedi helyszínnel, és erre a következő napirendi pontokat és témákat állítja össze:

– Az állami tervező intézetek kérdése

– A kamarai díjszabás helyzetének megtárgyalása

– A MÉK Elnökség éves munkaterve

– A CsMÉK javaslata a Szakmagyakorlási Szabályzatra

– A MÉK Stratégiájának kialakítása, a területi kamarák közreműködésével

42/2013 (XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az elnök által előterjesztett költségvetés tervezetet átdolgozásra javasolja, az elhangzottak alapján.

43/2013 (XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége – korábbi elhatározást korrigálva – a taggyűlés időpontját egyelőre nem rögzíti; a napirendi javaslatot megtárgyalta, és az elhangzottak figyelembe vételével javasolja véglegesítésre .

44/2013 (XI.29) Eln. hat.: A Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége úgy dönt, hogy egy Stratégiai Tervet készít – a kommunikációs stratégia koncepciójára alapozva -, mely alkalmas az Elnökség munkaterveként is, és ennek vázlata kerüljön a taggyűlés előtt ismertetésre.

Reklámok

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT! a rövid vélemény is vélemény! Kérlek írd le! (csak a durván sértő szövegek kerülnek moderálásra)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s