Felügyelő Bizottság beszámolója

A Csongrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának jelentése a  kamara működésének
2013. június 27- 2014. április 30 közötti időszakáról

1. Bevezető

A Szegedi Ítélőtábla Pf.20.057/2013. sz. végzése alapján, a Csongrád Megyei Építész Kamara ( CSMÉK) 2013. június 27-én, e megtartott Közgyűlése érvényesen és jogerősen megválasztotta a Kamara vezetőségét, és bizottságait. A Közgyűlés összehívását és a választások lebonyolítását Szalay Tihamér kolléga, a Belügyminisztérium által kinevezett felügyelő biztos bonyolította le.
E körben megválasztásra került a CSMÉK elnöke Schulcz Péter építész kolléga személyében, valamint a jelenleg érvényes kamarai törvény szerinti tisztikar: egy alelnök, az elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság illetve az Etikai Bizottság tagjai és póttagjai.
Bírósági végzések igazolták, hogy a kamarai Közgyűlés összehívása és lebonyolítása jogszerű volt, így az ott megválasztott tisztségviselők feladataikat a megválasztásukat követően jogszerűen látták, látják el.
Az új kamarai vezetés és a bizottságok megkezdték a CSMÉK alapfeladatainak megfelelő működést. A működés megkezdésének első lépése volt a korábbi működés következtében előállt helyzet felmérése és a Kamara hivatali működésének helyreállítása.
A CSMÉK megválasztott Felügyelő Bizottsága, (FEB) az Alapszabály 14. §-ban meghatározott feladatának megfelelően, a 2013. június 27-ét követő időszakra vonatkozóan látja el a Kamara működése, gazdálkodása ellenőrzésének feladatát. A 2013. júliusától kezdve, a FEB folyamatosan képviseltette magát a kamara elnökségi ülésein, tanácskozási joggal részt vett az ügyek megtárgyalásában, véleményének kifejtésével segítette a döntések meghozatalát.
A Szalay Tihamér felügyelő biztos által, a 2009. májusa és 2013. nyara közötti kamarai működésre vonatkozóan, hivatalból kezdeményezett rendőrségi és könyvvizsgálati eljárások jelenleg is folyamatban vannak.
Ezen időszakról, a Felügyelő Bizottság – hatáskörének hiányában – egyébként sem nem nyilatkozhat. Nem érinti a Felügyelő Bizottság tevékenységét a felügyelő biztos által munkáltatói szerepkörben végzett tevékenység, azaz a korábbi titkársági dolgozók munkaviszonyának megszüntetése sem.
A jelen Beszámoló keretében, a FEB áttekintette Schulcz Péter elnök úr beszámolóját, és a mellékleteként kiadott CSMÉK 2013. II. félévi költségvetési beszámolót, valamint, a 2014. évi költségtervet.

2. A Csongrád Megyei Építész Kamara – Elnöki Beszámolójának értékelése

2.1. Hivatali működés újraindítása, szervezeti kérdések

A kamara vezetésének 2013. június 27-ét volt lehetősége ténylegesen megkezdeni a hivatalos kamarai működést. Ettől kezdődhetett meg a kamara irodájában az ott uralkodó rendezetlen állapotok, kaotikus helyzet miatt, a fellelhető iratok átvizsgálása. Az elhúzódó törvényszéki eljárást követő jogerős bejegyzés után, csak 2013. augusztus 20-tól képviselhette a Kamarát az Elnök a bank, a hatóságok és a szolgáltatók felé.
A FEB e körben nagyra értékeli az Elnökségnek segítséget nyújtó kollégák munkáját, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az év második felére működőképessé vált a Csongrád Megyei Építész Kamara.
A Kamara működése helyreállításának része volt a titkári, titkársági dolgozói munkakör pályázatának lebonyolítása, melyen a FEB képviselője tanácskozási joggal vett részt. Összességében a pályáztatást megfelelően előkészíttetnek, a döntéseket megalapozottnak értékeljük.
A FEB egyetért az Elnökség azon döntésével, hogy a könyvelési feladatokat külső szakcégre bízta. Ez a megoldás – szemben a Kamara korábbi időszaki működésével – lehetőséget teremt a hivatali feladatkörök szétválasztására (titkársági, könyvelési feladatok, jogi képviselet, stb)
A feladatok körök szétválasztásával az Elnöknek lehetősége van koncepciója érvényesítésére, az részfeladatok értékelésére, szükség szerint személyi vagy szervezeti döntések meghozatalára.
A Felügyelő Bizottság áttekintve az újonnan felállított Titkárság 2013. októberében megkezdett működését, azt alapvetően megfelelőnek értékeli. Az értékelésnél figyelembe kellett venni, hogy a működést gyakorlatilag adatbázisok hiányában kellett megkezdeni.

2.2. Elnökségi munka
Szakmai szervezetünk választott vezetésének működtetése, azaz az Elnökségi munkája (ülésezése) minden esetben a meghatározott napirend alapján, szabályszerűen, megfelelő szakmaisággal, jegyzőkönyv vezetése mellett történt. Az elnökségi ülések az aktuális témák mellett – különösen a 2014. év folyamán – mára koncepcionális kérdésekkel is foglalkoztak, így számos tárgyban, jelentős számban születnek elnökségi határozatok,
A FEB felhívja az Elnökség figyelmét, hogy ügyekben, amelyek bonyolítása adott esetben meghaladja a jelenlegi Elnökség tagjainak teljesítőképességét, fontolja meg olyan ad hoc szakértői munkatestület kialakítását, amelyek az adott területért felelős elnökségi tag vezetésével képes egyes szakfeladatok feldolgozására
A FEB példaadónak tekinti, hogy a kamarai tisztségviselők a szükségszerű elnöki tiszteletdíjon felül 2013. II. félévében nem vettek fel tiszteletdíjat utalva arra, hogy személyében is hajlandó az áldozatvállalásra, a kamaránk gazdasági talpra állítása és megújítása érdekében.

2.3. Alapszabály, működési szabályzatok
Kiemelendő az Elnökség munkájából a CSMÉK új Alapszabály tervezetének, az új Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Pénzkezelési Szabályzat kidolgozása, amely – különösen a korábbi évek történéseivel összevetve – komoly szakmai teljesítménynek értékelhető.
A FEB egyrészt a tagság figyelmébe ajánlja jelentős és magas színvonalú munkát, másrészt a jelenlegi formájában elfogadásra javasolja a CSMÉK Közgyűlésének.

2.4. Kamarai gazdálkodás
A 2013. II. félévének elnöki, elnökségi feladat ellátása tekintetében a FEB pozitívan értékelte a Kamara takarékosabb gazdálkodására vonatkozó intézkedéseket. ( Lásd a Költségvetési beszámolóra vonatkozó FEB álláspontot.)
A kamarai működés alapvető tényezője a Titkárság által vezetet a tag- a tagdíj- és regisztrációs díj nyilvántartásának pontos összeállítását. A 2014. márciusára felállt naprakész, hiteles nyilvántartás szinte az utolsó pillanatban született, figyelemmel arra, hogy 2014. júliusában ezt az adatbázist már elektronikusan kell kezelni.
A Felügyelő Bizottság felhívja az Elnök és az Elnökség figyelmét, hogy folyamatos és hatékony kommunikációval kell a tagságot meggyőzni arról, hogy a tagdíjbefizetések maradéktalan és időbeni megtörténte alapfeltétele a kamara működésének. Fel kell hívni a tagság figyelmét, hogy a szolgáltató kamara létrehozása csak abban az esetben lehetséges, ha ennek közösen teremtjük meg az anyagi alapjait.
A kamarának a tagsággal való kommunikáció és kapcsolattartás mellett, az Alapszabály adta fegyelmi eszközökkel is élnie kell a tagdíjhátralékok és a nyilvántartási díj hátralékok megszüntetése érdekében.
A kamarai bevételek növelése érdekében a FEB álláspontja szerint az elnökségnek meg kell nyitnia a szponzoráció lehetőségét is.
Elsősorban az építőiparban érintett regionális vállalkozások közül, az érdekazonosságon alapuló együttműködés keretében lehet megkísérelni külső támogatás bevonását a kamara működéséhez. A FEB ennek lehetőségét elsősorban a gazdasági kamarán keresztül látja.
A FEB kifejezi egyetértését abban, hogy az CSMÉK Elnöksége a kamara működésének jogszerű, alapszabályszerű működtetése és a takarékos gazdálkodás mellett, alapvetően változtatni kíván a kamara működésének „filozófiáján”.
Az elnöki beszámoló mellékletében bemutatásra került, hogy 2013. júliusában milyen pénzügyi körülmények között kezdte meg az új elnökség a kamara működtetését. A kamara anyagi helyzetének, részletes kivizsgálására a rendőrségi lejárás lezárását követően kerülhet sor. Erre a feladatkörre a FEB javaslata szerint egy olyan ad hoc tanácsadó testületet kell kinevezni, amely elemzi a Csongrád Megyei Építész Kamara vagyonának változását, vagyon vesztését az elmúlt 5 évben. Ezt követően szükség szerint kell megtenni a további intézkedéseket.

2.5. Elektronikus ügyintézés:
Kamaránkat törvény kötelezi az elektronikus ügyintézés kiépítésére, hasonlóan az ÉTDR és E-Napló működéséhez.
Ez a jövő útja és egyértelműen támogatandó, de a FEB felhívja a figyelmet arra, hogy az elektronikus ügyintézésnél a titkárságon biztosítani kellene hagyományos ügyintézés alternatív lehetőségét, addig amíg a tagság is felkészül erre a változásra. Így javasoljuk, hogy a kamarai tag – amennyiben igényli:
– kaphasson csekket a tagdíj befizetésére
– minden WEB-oldalon megjelenő információhoz a titkárságon is hozzáférhessen
– kamarával kapcsolatos ügyeit intézhesse a kamara irodájában.

A fenti probléma megoldása lehet, egy minden tag áltan használható számítógép (infopont) kiépítése is. A kamarai honlap egyszerűbb elérhetősége érdekében javasoljuk, hogy minden e-mailen szerepeljen a honlap linkje is.
A FEB értékeli a „szolgáltató kamara” kialakítása felé tett első lépéseket, mint az Alapszabály szellemiségének megfelelő stratégiai irányt. Ezek között is különösen kiemeli a Titkárság hivatali működésének rendezését és a kamarai kommunikáció fejlesztésére tett lépéseket.
A FEB véleménye szerint, pl. a tagdíjfizetést vizsgáló folyamat keretében nem volt szerencsés a Kamara és a tagság közötti kommunikáció, mert nem előzte meg a pénzügyi- adminisztrációs helyzetet tisztázó tájékoztatás.
A tagság érdekképviseletének részeként felhívja a FEB az Elnökség figyelmét, hogy a 2013. nyarán a Gazdasági Kamara keretében alakult meg az. un. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, mely nemcsak a kivitelezői, hanem a tervezői teljesítés és díjtartozás vizsgálatára ad lehetőséget.
A takarékos, átlátható gazdálkodás mellett a megfelelő hatékony kommunikáció a feltétele annak, hogy a tagság visszanyerje bizalmát a kamarában és elfogadja annak szükségességét, átérezze annak közösség formáló, szakma képviseleti lehetőségeit. A FEB felhívja az Elnökség figyelmét arra, hogy tovább kell keresni azon kapcsolattartási lehetőségeket, kommunikációs formákat, amely a segíti a tagságot a kamara valós helyzetének megismerésében.
A Csongrád megyei építész közélet újraépítését fontos eszközének tekinti a bizottság, a kamara elnökségének együttműködését a Tiszapart TV-vel.
A Felügyelő Bizottság az új elnökség egyik legfontosabb tevékenységi területének tekinti a kamarai kommunikáció megújítását.
A megindult kamrai honlapot minden gyerekbetegsége ellenére a kamarához méltó és jól működtetett kommunikációs területnek tartja azzal, hogy a bizottság is felhívja a tagság figyelmét a kamarai honlap rendszeres látogatására.

2.6. Kapcsolatépítési stratégia
Az Elnök, a Titkárság és az Elnökség munkájának értékelésekor meg kell említeni, hogy a napi feladatok végrehajtása mellett, törekedett a korábban perifériára sodródott Csongrád Megyei Építész Kamara országos szakmai közéletbe történő visszatérítésére. ( MÉK kapcsolatépítés, TET ülés szegedi megtartása, stb.)
A CSMÉK külső kapcsolatépítési stratégiájának értékelésekor megállapítható, hogy az alapvetően a tervezői munka lehetséges külső kapcsolatrendszere mentén mozgott. Így került sor mind a Szeged Megyei Jogú Város főépítészével, mind a Szegedi Tudományegyetemmel történő kapcsolatfelvétel.
1731/2013 Korm. rendelet kapcsán a MÉK és a Mérnöki Kamara már kifejezte tiltakozását, de a FEB javasolja, hogy az ügy fontossága miatt helyi szinten is információkat kellene cserélni és közösen gondolkodni a megoldási (a tiltakozáson túl a helyzethez alkalmazkodási) lehetőségeken. Ebben a helyi kamarának szerintünk aktívabb szerepet kellene vállalni. pl. a taggyűlés felhasználása helyzet ismertetésre, vélemény nyilvánításra, megoldási javaslatokra…)
A FEB felhívja Elnökség figyelmét, hogy az építészeti tevékenység alapvetően a régió gazdasági tevékenységének összefüggéseiben is értelmezendő, így szükségesnek tartjuk a gazdaság egyéb tényezőivel, így a Gazdasági Kamarával történő eredményes kapcsolatépítést.
2.7. Jogi képviselet munkája, a bírósági perek
A FEB nem kíván állást foglalni a CSMÉK-kel szemben indított perben, ti. a FEB feladatköre itt csak arra terjed ki, hogy értékelje az Elnök, az Elnökség, illetve a kamara jogi képviseletét ellátó ügyvéd tevékenységét, amit megfelelőnek értékel.
A FEB álláspontja szerint, az Elnökségnek a Kamara által folyatatott és lezárult perek ítéleteit – miután azok egyébként is nyilvánosak – a Kamara hivatalos helyiségében hozzáférhetővé kell tenni a tagság számára.
A FEB fontosnak tartja ugyanis, hogy a tagság is részletesebb ismereteket kaphasson – a Kamara működésére, az ügyintézésre és a pénzügyi helyzetére is kiható külső körülményekről.
3. A Költségvetési Beszámoló értékelése

3.1. Csongrád Megyei Építész Kamara 2013. év II. félévi költségvetésének és elszámolásának vizsgálata
A Csongrád Megyei Építész Kamara új Elnöksége 2013. év júliusában/augusztusában kezdte meg működését. Ezt követően kerülhetett sor a 2013. II. félévi költségvetés összeállítására.
A Felügyelő Bizottság az elnöki beszámoló mellékleteként készült t 2013. II. félévi tervezett, illetve a 2013.II. félévi tényszámok kapcsán az alábbiakat állapítja meg:
a.) 2013. II. félév bevételek
Tagdíjbevétel
A II. féléves tagdíj bevétel tervezése csak elvi alapokon, a tagság által befizetendő kamarai díjak II. félévben esedékes arányosításával történhetett, így csak irányszámnak voltak tekinthetők.
A 2013. II. félévre tervezett tagdíjbevételeknek ténylegesen mindössze kb. 66 %-a folyt be a kamarához. Miután a kamara működésének kb. 95 %-át a tagdíj, a nyilvántartási díj és a szolgáltatási díj fedezi, ez a 35 %-os elmaradás jelentős hiányt eredményezett a kamara 2013. II. félévi gazdálkodásában.
2012-2013 évi tagdíjhátralékok törlesztése, nyilvántartási díj hátralékok törlesztése
A díjhátralékok költségtervben történő meghatározása nyilván – kimutatások, nyilvántartás hiányában – csak becslésre alapulhatott. A tagság azonban a korábbi években felhalmozódott tagdíjhátralék zömét nem fizette meg 2013. II. félévében sem. A nyilvántartási díjak megfizetésére sem került sor.
Szponzori támogatás
Külső megállapodás hiányában a kamara e bevételi forrással 2013. II. félévében nem számolhatott.
Igazgatási, szolgáltatási díj
A jogosultságok megújításából származó díjak tervezése 2013. júliusában nyilvántartások, kimutatások hiányában – csak becslés lehetett. Az igazgatási szolgáltatási díjak a tervezettnél lényegesen nagyobb befolyt összege – mely jelentősen hozzájárult a CSMÉK II. félévi likviditás biztosításához.
Etikai eljárás és büntetés díja
Érthető módon e bevétel tervezésére nem volt mód 2013. II. félévében
Kamatnyereség
Miután a kamarának nincs semmilyen megtakarításra fordítható pénzkészlete, így a pénzforgalomnak banki költségei vannak, nyereség ebből nem származhat.
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy 2013. II. félévében az Elnökség működésének megkezdésekor készített költségtervhez képest kb. 30 %-kal kevesebb bevétel érkezett a
Csongrád Megyei Építész Kamarához. Vizsgálva a bevétel-kiesés eredetét, egyértelmű, hogy azok a tagdíjbevételek és nyilvántartási díjhátralékok hiányából adódik.
A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint javasolt egy egységes elnökségi állásfoglalás készítése a tagdíjhátralékukat be nem fizető kamarai tagokkal kapcsolatban. A FEB felhívja az Elnökség figyelmét, hogy az Alapszabályban rögzített jogánál és kötelezettségénél fogva szükség esetén a tagság vonatkozásában alkalmazza az ott lehetővé tett szankciókat.
b.) 2013. II. félév kiadások értékelése
Eszközberuházás
A rendőrségi eljárás miatt lefoglalt eszközöket, berendezéseket a kamara alapvető működéséhez pótolni kellett.
Némileg meghaladta a tervezettet, de a kiadás – figyelemmel a kamara infrastrukturális helyzetére – indokolt és arányosnak tekinthető.
Iroda bérleti díj
Az irodabérlet mértéke elmaradt a tervezettől, köszönhetően annak, hogy az Elnök sikeres tárgyalásokat folytatott a díjcsökkentésére.
Telefon, Internet költségei – a terv szerint alakultak.
Banki – és postaköltségek – a tervezett 50 %-a körül alakult.
Irodaszer, adminisztráció helyreállítása
A kamarai adminisztráció helyreállítása miatt szükséges irodaszerek költségei. A tervezettől némileg magasabb költséggel valósult meg, figyelemmel azonban a kamarai adminisztráció elkerülhetetlen költségeire a FEB ezt a költségnövekményt indokoltnak tartja.
Bérköltség – A kamara tisztségviselői közül 2013. II. félévében csak az Elnök vett fel tiszteletdíjat munkájáért. Gyakorlatilag a terv szerint alakult, attól némileg elmaradva.
Külső megbízási díj, könyvelési díj
A tervezettnél magasabb, de reális (kb. 40.000,- Ft/hó) költség.
MÉK részesedés
A CSMÉK 2013. és 2012. években nem fizette be részesedését a Budapesti Kamarának. E tagság arányos részesedés megfizetése kötelező. A MÉK befizetés jelentősen elmaradt a tervezettől, (annak kb.33 %-a). A CSMÉK bevételeinek elmaradása arányában szükségképpen alakult ki, hogy e befizetéseket a CSMÉK nem tudta arányosan teljesíteni, illetve nem tudta pótolni a korábbi év elmaradását.
Peres költségek, ügyvéd
2013. II. félévében 3 peres eljárás volt folyamatban a Csongrád Megyei Építész Kamarával szemben. Ezen eljárások jogi képviseleti és illeték költségét a költségterv tartalmazta. A 2013. évben, a tervezetthez képest kisebb költségek merültek fel.
Elkülönített költség perveszteség esetére
A pernyertesség miatt e költség felhasználására nem volt szükség.
Utazási költség, napidíj
A 2013. II. félévi MÉK küldöttgyűlés és a TET ülések kötelező utazási költségei. A tervezett költségeknek mindössze 69 %-a került felhasználásra.
Kommunikáció
A tervezett költség nem került felhasználásra, a takarékos gazdálkodás miatt.
Tartalékképzés
A költségvetésben tervezett kb. 38 %-os tartalékképzés helyett 40 %-os tartalékmaradvány átvitelére volt lehetőség 2014. első hónapjára.
A FEB megállapítja, hogy a CSMÉK vezetése 2013. II. félévében a bevételekhez és lehetőségekhez igazodó felelős gazdálkodást folytatott.
Az FEB – a jelentős bevétel-elmaradás ellenére – a CSMÉK 2013. II. félévi gazdálkodását megfelelőnek tartja. A tagdíj bevételek elmaradása rendkívül elgondolkodtató, ezért a Felügyelő Bizottság arra kéri az elnökséget, hogy készítsen több alternatívából álló tervezetet, a díjhátralékok begyűjtésére.
c.) A 2013. I. félév és az azt megelőző évek gazdálkodása
A FEB leszögezi, hogy a 2013. I. félévi, illetve az azt megelőző évek gazdálkodásának vizsgálatát rendkívül fontosnak tartja. Ezúton felkéri az elnökséget és az elnököt, hogy a költségvetési adatok rendelkezésre állása esetén állítson össze egy ad hoc bizottságot, amely dönt a további pénzügyi vizsgálatok, illetve a vizsgálatok eredményeképpen az esetleges polgári vagy büntető eljárások megindítása tárgyában.
3.2. A Csongrád Megyei Építész Kamara 2014. évi költségvetési tervezete
a.) 2014. évi tervezett bevételek
A 2014. éves tervezett kamarai bevételek gerincét a tagdíjbevétel (10,710eFt, a tagdíjhátralékok rendezése 3.300 eFt, a nyilvántartási díj és hátralékának beszedése 3.249 eFt képezi).
E körülményből adódik, hogy a CSMÉK gazdálkodásának súlypontját e bevételi tervek megvalósítására kell fordítani.
Figyelemmel a 2013. év tapasztalataira, az FEB javasolja az Elnökségnek, hogy egyrészt időarányos bevételi tervet készítsen a tagdíjak, nyilvántartási díjak beszedésére vonatkozóan, másrészt egy negyedéves monitorozással vizsgálja a bevételek alakulását, és szükség esetén különleges intézkedési tervet foganatosítson a költségvetési terv megvalósítására.
Fontos elemként tekint a FEB arra, hogy a költségvetési bevételek között már szerepelnek a szponzori támogatások is.
b.) 2014. évi tervezett kiadások
Figyelemmel a 2013. évi adatokra, a tervezett kiadások között – reálisnak tekinthetők a tervezett eszközberuházás, az iroda bérleti díj, a posta költség, az irodaszer, adminisztráció, a bútor beszerzés, a könyvelési díj illetve a banki költségek mértéke.
A telefon és az Internet szolgáltatás jelentősen növelt költségét abban az esetben tekintjük elfogadhatónak, ha annak felhasználására vonatkozóan az elnök, a titkárság kimutatást készít.
A kiadások között legjelentősebb mértékű bérköltség és tiszteletdíj, reálisnak tekinthető figyelemmel az elnök, a titkár és a titkársági alkalmazott foglalkoztatására.
A költségvetési sorok között új elemnek tekinthetők a bizottságok és az ad hoc bizottságok tiszteletdíjai. Miután a kamarai működés elengedhetetlen feltétele az elnökség tagjainak és a bizottságok tagjainak munkája, így e kiadást szükségesnek és reálisnak tartja.
A 2014. évi MÉK részesedés kifizetését, illetve a korábbi (2012. évi) elmaradás befizetését a CSMÉK nem tagadhatja meg, így – már csak a kamaránk jó hírnevének megőrzése végett is – e kiadást szükségesnek tekintjük.
A peres költségek, illetve az ügyvédi illeték betervezése a folyamatban levő perekre tekintettel szükséges, ugyanakkor a FEB bízik abban, hogy e költségek ténylegesen nem merülnek fel ilyen mértékben, hiszen jelenlegi ismereteink szerint a Bíróság a peres eljárásokban a rendre a kamara javára dönt.
A kommunikációs költség, az utazási költség és a napidíj elszámolás mértékét csak abban az esetben tekinti a FEB elfogadhatónak, ha egy negyedéves bontásban előzetes terv, majd ezt követően elszámolás készül.
A 2014. évi tervezett tartalékképzés a 10 % körül alakul, amely abban az esetben tekinthető elégséges, ha stabil a kamarai gazdálkodás.
Az előző évi tapasztalatai alapján a FEB elengedhetetlennek tartja, hogy a bevételekhez hasonlóan a kiadások negyedéves monitorozására is kerüljön sor.
Ennek megfelelően felkéri a Titkárságot, hogy készítse el negyedévenként a kamarai bevételek és a kiadások kimutatását.
Amennyiben a kamarai költségvetés egyensúlya nem megfelelően alakul, felkéri az Elnököt, hogy év közbeni közgyűlés összehívásával szükség esetén módosított költségvetést nyújtson be.

4. Felügyelő Bizottságának javaslata

A Csongrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottsága 2013. II. félévének gazdálkodási elszámolásának elfogadásra javasolja.
A Csongrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottsága a Kamara 2014. évi költségvetés tervezetét a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.
A Csongrád Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottsága az Elnöki beszámoló elfogadását javasolja.

Szeged, 2014. április 30.
Valkony Károly sk.
CSMÉK Felügyelő Bizottsága
elnöke
Kiss Ágoston és Kónya Imre
CSMÉK Felügyelő Bizottsága tagjai hozzájárulásával

Reklámok

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT! a rövid vélemény is vélemény! Kérlek írd le! (csak a durván sértő szövegek kerülnek moderálásra)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s