ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS, ÉPÍTÉSÜGY MEGÚJULÁSA: A TERVBE VETT KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK KIFEJTÉSE

A tervlap.hu interjút készített az építészet ügyéért felelős helyettes államtitkárral, Füleky Zsolttal,  és munkatársával, Dauner Mártonnal (szerző Csanády Pál). Az interjúban részletezik a Kormányzat elképzeléseit az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozattal elfogadott, egyes részintézkedésekre vonatkozóan.  Szinte mindenkit érint, ezért nagyon érdemes áttanulmányozni, nemcsak tervező építészeknek, hanem a potenciális építtetőknek, települési önkormányzatoknak, építéshatósági  szakembereknek is.  http://tervlap.hu/cikk/show/id/3925?Fuleky-interju#_ftn1 Szívesen fogadjuk az észrevételeket. Hogy össze lehessen vetni, a több ütemben végrehajtásra kerülő intézkedési terv a továbbiakban itt olvasható.

1. melléklet az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozathoz

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési terv

1. A lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokráciacsökkentés

1.1. Az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási hivatalba kell integrálni, hogy az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági közreműködés az integráció következtében nagymértékben lecsökkenjen, aminek a szervezeti, személyi és forrásigényét, valamint hatásait vizsgálni kell. Valamennyi járásban legalább egy építésügyi hatóságot létre kell hozni.

Határidő: 2016. december 31.

1.2. Felül kell vizsgálni az Építésügyi Szolgáltatási Pontok helyét, mennyiségét, a létesítés feltételeit, és javaslatot kell tenni az igényekhez igazodó korszerűsítésre.

Határidő: 2016. december 31.

1.3. A készülő általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény vegye figyelembe az építésügyi- és építésfelügyeleti hatósági eljárások különleges szabályait, tekintettel az építésügy társadalomban betöltött kiemelt szerepére.

Határidő: 2016. január 31.

1.4. A lakossági építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimum méret meghatározásával egy gyorsabb eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületű lakóépület (legfeljebb 3 szint: pince+földszint+tetőtér) építése vagy meglévő lakóépület legfeljebb 160 m2 hasznos alapterületűvé történő bővítése vagy átalakítása esetén, amennyiben szakhatósági közreműködés, és építésügyi követelmények vizsgálatán túlmenő szakkérdés vizsgálat nem szükséges, az építésügyi hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell lefolytatnia.

Határidő: 2016. december 31.

1.5. A lakossági építkezések támogatása és az épített környezetünk minőségének növelése érdekében tájegységi karaktereket hordozó Nemzeti Mintaterv-katalógust kell kidolgozni, amely a műszaki dokumentációhoz kapcsolódóan tartalmazza a tételes anyag és munkaidő ráfordítás kimutatását.

Határidő: 2016. december 31.

1.6. A szakmai kamarák bevonásával az építési tevékenység végzéséhez kapcsolódó dokumentációk teljes körű, átfogó és folyamatos monitoring-felülvizsgálata, a hazai sajátosságokhoz igazodó Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan.

Határidő: 2016. december 31.

2. A tervező szerepe, jogai és kötelezettségei

2.1. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszert és a hozzá kapcsolódó minimális tervezői díjszabást, az érintett jogszabályok módosítását.

Határidő: 2016. december 15.

2.2. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával be kell vezetni a kötelező tervezői nyilatkozattételt és annak körét, amelynek során a tervezőnek az egyes tervdokumentációk elkészítésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezés során az elvárható legmagasabb minőség figyelembevételével a jogszabályok és a szakmai előírások betartásával járt el, valamint az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer alapján a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az építőipari kivitelezés a terveknek megfelelően valósult meg.

Határidő: 2016. december 15.

2.3. Meg kell határozni a tervezői művezetés kötelező jellegű bevezetésének eseteit és az építőipari kivitelezés tervezői felügyeletét, illetve annak szabályait be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba.

Határidő: 2016. december 15.

2.4. Meg kell határozni az egyszerűsített e-építési napló tartalmi és alkalmazási követelményeit, és a szabályokat be kell építeni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletbe, illetve az egyéb érintett jogszabályokba.

Határidő: 2016. december 15.

2.5. Intézkedni kell a generáltervező, a felelős tervező, az építésügyi igazgatási szakértő, a beruházás-lebonyolító intézményének (fogalmának és feladatainak) meghatározásáról, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és egyéb érintett jogszabályokban történő szabályozásáról.

Határidő: 2016. december 15.

2.6. Meg kell határozni a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeit és gondoskodni kell azoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és egyéb érintett jogszabályokban történő szabályozásáról különös tekintettel

a) a szerzői jogi kérdésekre,

b) az építmény kivitelezési dokumentációjára,

c) a terveknek megfelelő bekerülési költségekre,

d) jelentős eltérés vizsgálatának lehetőségére, szankcionálására.

Határidő: 2016. december 15.

2.7. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőket és a teljes építési beruházási folyamatot és az üzemeltetést érintő szakmafelügyeleti rendszert, és ehhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény és az érintett jogszabályok módosítását.

Határidő: 2016. december 15.

2.8. Az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőkre és az építőipari kivitelezőkre vonatkozó felelősségbiztosítási keretrendszert. A felelősségbiztosítás kereteinek és elemeinek meghatározását követően el kell végezni a szükséges jogszabály-módosításokat.

Határidő: a keretrendszer kialakítása tekintetében 2016. december 31.,a jogszabály módosítások tekintetében 2017. december 31.

2.9. Felül kell vizsgálni az európai uniós projektekhez kapcsolódó arculati kézikönyvet és annak megfelelően intézkedni kell a közpénzből megvalósuló épületeken és köztereken a felelős tervező nevének feltüntetési lehetőségéről.

Határidő: 2016. december 15.

3. Szerzői jogi szabályozás építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire

3.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell határozni a nemzeti tervvagyonba tartozó tervdokumentációk körét, amelyek tekintetében – a jogszerzés időpontjában hatályos szerzői jogi jogszabályoknak megfelelően – a szerzői vagyoni jogokat az állam gyakorolja, és ki kell jelölni a nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos engedélyezési jogot gyakorló szervezetet.

Határidő: 2016. március 31.

3.2. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával meg kell vizsgálni az építészeti alkotásokkal kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer felállításának lehetőségét, külön figyelemmel annak más releváns nyilvántartási rendszerrel való összekapcsolásának lehetőségére is.

Határidő: 2016. március 31.

3.3. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával

a) meg kell vizsgálni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41/A. § (1) bekezdése szerint árva műnek minősülő építészeti alkotások átdolgozásának a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általi engedélyezésére vonatkozó szabályozási lehetőségeket, és ha az ilyen típusú engedélyezés az irányadó nemzetközi és európai uniós előírások alapján lehetséges, ki kell dolgozni ennek feltételeit,

b) meg kell vizsgálni a munkaviszonyban létrehozott művekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. §-a alapján megszerzett szerzői vagyoni jogok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó lehetőségeket, különös tekintettel a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. § (1) bekezdése szerinti vagyonrendezési eljárás alkalmazhatóságának kérdésére, és szükség esetén módosítani kell, vagy ki kell egészíteni a szabályozást,

c) javaslatot kell kidolgozni az építésüggyel kapcsolatos szerzői jogi kérdésekre vonatkozó társadalmi jogtudatosság növelése érdekében szükséges intézkedésekre,

d) meg kell vizsgálni a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tervpályázatok felhasználására vonatkozó rendelkezéseinek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályainak megfelelő módosításának szükségességét

Határidő: 2016. március 31.

4. A közepes és nagy léptékű, közpénzből illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások támogatása

4.1. El kell készíteni az Építészeti, Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer kötelezően alkalmazandó egységes módszertanát a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló beruházások tekintetében, különös tekintettel

a) a minimálisan 35 napos ajánlattételi határidő biztosítására az ajánlattevői kör számára,

b) a kiválasztás kötelező elemeinek bővítésére a tételes árazott költségvetéssel,

c) arra, hogy az építőipari kivitelező kiválasztása folyamatának megkezdését előzze meg az építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr megbízása,

d) a beruházás-lebonyolítói jogosultság visszaállítására.

Határidő: 2016. január 1.

4.2. A reális költségbecslési adatok támogatása érdekében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelező, tételre bontott költség-adatszolgáltatást.

Határidő: 2016. január 1.

4.3. Össze kell állítani az építőanyagokra, építéstechnológiákra, építészeti programokra és épületszerkezetekre vonatkozó szabványlistát, érvényben levő szabvány hiányában pedig ki kell dolgozni műszaki irányelveket, továbbá az építési beruházások tekintetében biztosítani kell az előkészítés és lebonyolítás minőségi megvalósításának ellenőrzését, nyomon követését az építésüggyel összefüggő szabvány vonatkozásában, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával.

Határidő: 2017. január 1.

4.4. Létre kell hozni a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak fejlesztési forrásainak hatékonyabb felhasználásának, valamint a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés érdekében egy Nemzeti Beruházás-előkészítési Alapot.

Határidő: 2017. január 1.

5. Az építésügyi hatósági eljárásban az állami végrehajtás lehetőségének biztosítása

5.1. Meg kell teremteni a végrehajtást foganatosító hatóság számára a végrehajtási költség legalább részbeni előlegezésének lehetőségét. Létre kell hozni a végrehajtási költség előlegezését biztosító pénzügyi alapot, amelynek célja a forráshiány miatt megakadó végrehajtási eljárások lefolytatásának elősegítése előlegezés útján; elő kell készíteni az alappal kapcsolatosan a szükséges jogszabály-módosításokat.

Határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kodifikációjához igazodva

5.2. Minden tárcának fel kell mérnie a feladatkörébe tartozó hatósági eljárások tekintetében a végrehajtás foganatosításának eredményességét, melyről beszámolót kell készíteniük az igazságügyi miniszter részére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozásához.

Határidő: 2015. november 30.

5.3. Az 5.1. pontban meghatározott alap számára a 2017. évi központi költségvetésben, majd ezt követően folyamatosan forrást kell tervezni.

Határidő: 2017. évi és az azt követő évek központi költségvetésének tervezése során

6. Az E-építési koncepcióban foglaltak megvalósítása

6.1. Javaslatot kell tenni a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével – a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával – az építésügyi közigazgatási eljárások elektronizálásához szükséges jogszabályi környezet módosítására.

Határidő: 2015. december 31.

6.2. Létre kell hozni az innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát építésügyi közigazgatási eljárások elektronizálását támogató E-építési keretrendszert a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával.

Határidő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva,

6.3. Létre kell hozni az E-építési keretrendszert kiszolgáló, az építésügyi adatgyűjtést és megjelenítést támogató 3D Magyarország rendszert, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével és a Földmérési és Távérzékelési Intézet bevonásával.

Határidő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva

6.4. Az E-építési keretrendszer és a 3D Magyarország szolgáltatásainak hatékony használata érdekében meg kell valósítani a felhasználói kör képzését, továbbképzését, tájékoztatását, szemléletformálását szolgáló programot, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével.

Határidő: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (KÖFOP) igazodva

7. Új területrendezési, településfejlesztési és -rendezési tervrendszer

7.1. Ki kell dolgozni a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök egymásra épülő rendszerének hatékonysága, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a Modern Városok Program támogatása, valamint az ágazati célok területi koordinációja érdekében

a) a területrendezési tervek egy időben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi feltételeit,

b) a területrendezési tervek és településrendezési eszközök új tartalmi követelményrendszerét összhangban a terület- és településfejlesztési tervezéssel,

c) a közösségi tervezés és a lakosság véleményezésbe történő bevonása ösztönzésének új, hatékony módszertanát.

Határidő: 2015. december 15.

7.2. Az egységes, egymásra épülő tervhierarchia megteremtése érdekében el kell készíteni a területrendezési tervek módosításához a településrendezési tervezéssel szinkronban lévő, adattartalmában módosított állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, az állami topográfiai térképi adatbázist az állami távérzékelési adatbázist és ezek ingyenes szolgáltatását a tervezéshez.

Határidő: 2016. június 30.

7.3. A 2014–2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval

a) el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét,

b) az a) alpontban foglalt feladat végrehajtásával párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását,

c) biztosítani kell az új tervezési rendszerben készülő területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök egységes digitális felületen történő egyeztetését a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. bevonásával,

d) az a)–c) alpontban foglalt feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 550 millió forint, a 2017. évi központi költségvetés terhére 350 millió forint többletforrás biztosításáról.

Határidő: az a)–b) alpont tekintetében: 2017. december 15., a c) alpont tekintetében: 2016. december 15., a d) alpont tekintetében: folyamatos

7.4. Magyarország versenyképességének növelése, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak forrásainak hatékony felhasználása, a fejlesztések átláthatóságának biztosítása és a szabályozások gyorsítása érdekében

a) gondoskodni kell a Dokumentációs Központnak az új tervezési rendszerben készülő területrendezési tervek és településrendezési eszközök közhiteles digitális kezelésére és adatszolgáltatásra, valamint a településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák gyűjtésre és adatszolgáltatásra alkalmassá tételéről a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. útján,

b) ki kell alakítani az ágazati és önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéstámogató Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térképet és adatbázist a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. útján,

c) az a) és b) alpontban megfogalmazott feladatok ellátásához gondoskodni kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 50 millió forint, a 2017. évi központi költségvetés terhére 60 millió forint forrás biztosításáról.

Határidő: a) és b) alpont esetében 2017. december 15., c) alpont esetében azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése során

7.5. A lakossági építkezések és befektetői beruházások rugalmas megvalósulásának elősegítése, valamint Magyarország III. Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Tervének településrendezési támogatása érdekében ki kell dolgozni

a) a családi házas lakóterületek településrendezési szabályozási tartalmának egyszerűsítését,

b) a gazdasági területekre vonatkozó településrendezési keretszabályokat és alkalmazásuk eljárási rendjét,

c) a mérnöki létesítmények településkép-védelmi véleményezési eljárásának részletszabályait,

d) a Helyspecifikus Településklimatológiai Vizsgálat, valamint a klímatudatos településrendezés gyakorlati módszertanát és az infokommunikációs, hírközlési mérnöki és különleges építmények elhelyezésének települési szabályozásának módszertanát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bevonásával.

Határidő: 2015. december 15.

7.6. Ki kell dolgozni a települési önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei elkészítéséhez szükséges, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai térképi adatbázis, és az állami távérzékelési adatbázis díjmentességét biztosító jogszabályi és finanszírozási feltételeket.

Határidő: 2016. június 30.

7.7. A Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal, a Smart City és a Modern Városok fejlesztési programmal, illetve az előkészítés alatt lévő Nemzeti Tájstratégiával összhangban ki kell dolgozni

a) a Nemzeti Településpolitikát,

b) a Nemzeti Településpolitika Cselekvési Programját.

Határidő: az a) alpont tekintetében 2016. június 30., a b) alpont tekintetében 2017. június 30.

8. Külterületen történő építési lehetőségek rendezése

8.1. A külterületen történő építkezéseknek a Nemzeti Településpolitikával összhangban lévő, a mezőgazdasági termelést támogató, a települések fejlődését előremozdító, a hagyományos építészeti értékek és hagyományos tájhasználat megőrzését lehetővé tevő és a külterületi építkezések rendezetlen viszonyait komplex módon kezelő támogatása és szabályozása érdekében

a) el kell készíteni a településfejlesztési és településrendezési szempontú átfogó Országos Külterületi Beépítés-katasztert,

b) biztosítani kell a 2016. évi központi költségvetés terhére 500 millió forint forrást az a) alpont szerinti Országos Külterületi Beépítés-kataszter elkészítésére.

Határidő: az a) alpont tekintetében 2016. december 15., az b) alpont tekintetében 2016. január 1.

8.2. Magyarország adottságainak és településfejlesztési potenciáljának hosszú távú biztosítása érdekében ki kell dolgozni a külterületi beépítési módok egyedi adottságaihoz alkalmazkodó szabályozási javaslatot, a tervekhez szükséges jelkulcs- és fogalomrendszert.

Határidő: 2016. december 15.

8.3. A külterületeken élő családok és ott működő családi gazdaságok és vállalkozások segítése érdekében ki kell dolgozni a Magyarországi Tanyák és Zártkertek Programot.

Határidő: 2017. június 30.

9. A balatoni fejlesztéseket támogató új tervrendszer

9.1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervrendszerének átláthatóbbá és költséghatékonyabbá tétele érdekében meg kell teremteni a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervezés területrendezési tervbe történő integrálásának és egyszerűsítésének jogszabályi feltételeit.

Határidő: 2015. december 15.

9.2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területén, a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések, különösen a kerékpárutak, a védművek, a zöldterületek, a parti sétányok és a csónakkikötők összehangolt fejlesztésének területi megalapozása, a települési szabályozás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében, összhangban a Balaton Településfejlesztési Koncepciójával és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programjával

a) el kell készíteni a Balaton kiemelt üdülőkörzet új területrendezési tervét,

b) az érintett minisztereknek a szakterületükön kezelt szak-adatállományukból a Balatont érintő információk tekintetében gondoskodniuk kell naprakész adatszolgáltatás biztosításáról a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az a) alpontban foglaltak teljesítéséhez,

c) biztosítani kell a 2016. költségvetési évben 350 millió forint, a 2017. évben 165 millió forint forrást a Miniszterelnökség fejezetében a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elkészítéséhez és a b) alpontban foglalt adatszolgáltatások feltételeinek megteremtéséhez.

Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. december 15.

a b) alpont tekintetében 2016. június 30.

a c) alpont tekintetében azonnal, illetve a 2017. évi költségvetés tervezése során

10. Az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések szakmaspecifikus eljárási szabályelemei

10.1. Ki kell dolgozni az új közbeszerzési rendszer építési beruházásokra, valamint azokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtási rendeletét.

Határidő: a közbeszerzésekről szóló új törvény elfogadáshoz igazodva (2015.november 1.)

11. Az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási rendszere

11.1. Meg kell vizsgálni a korszerűsítés érdekében az építészeti minőség, a legnagyobb hozzáadott érték, a fenntarthatóság és gazdaságosság elveit előtérbe helyezve az építészeti tervek minőség alapú kiválasztási rendszerének jogszabályi környezetét.

Határidő: 2016. december 31.

12. Főépítész és tervtanács

12.1. Az épített környezet minőségének országos biztosítása érdekében

a) létre kell hozni az 59 építésigazgatási szervezettel rendelkező járásközpontban az állami főépítészi hálózatot és az általuk működtetett, rendszeresen ülésező tervtanácsot,

b) a kiemelt jelentőségű területeken önálló főépítészi státuszt kell biztosítani,

c) a – járási, megyei, kiemelt és országos szintű – állami főépítészek rendszeresen ülésező tervtanácsot működtessenek,

d) korszerűsíteni kell a főépítészi továbbképzési és vizsgarendszert,

e) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások tervtanácsi támogatására felül kell vizsgálni a vonatkozó jogszabályokat,

f) a szakmai garanciák megtartása és kibővítése mellett korszerűsíteni kell a főépítészek és a tervtanácsok működésének szakmai és eljárási szabályait, az érintett szakmai szervezetek bevonásával.

Határidő: az a) és b) pont tekintetében a működési egyszeri költség azonnal, majd minden évben, a c) pont tekintetében 2016. január 1., majd minden évben

12.2. Ki kell alakítani a főmérnöki rendszert amely támogatja a főépítész és a polgármesterek munkáját, valamint a 2014–2020-as európai uniós források hatékony felhasználását.

Határidő: 2016. január 1.

13. Állami középület-állomány kataszterének létrehozása

13.1. Az állami középület-kataszter létrehozása, fenntartható működtetése, valamint megbízható és naprakész adatokkal való folyamatos feltöltése érdekében – lehetőség szerint Európai Uniós finanszírozási keretek között – meg kell teremteni

a) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által fejlesztendő térinformatikai rendszer működését és adatokkal való feltöltését támogató jogszabályi hátteret,

b) a 2D alapú tervadatbázis rögzítését,

c) a Nemzeti BIM (Building Information Modelling) szabvány létrehozását.

Határidő: 2015. december 31.

13.2. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és az elektronikus formában feldolgozható tulajdoni lapok adatbázisa közötti naprakész informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.

Határidő: 2015. december 31.

13.3. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Központosított Címregiszter közötti naprakész informatikai adatkapcsolat lehetőségét.

Határidő: 2015. december 31.

13.4. Meg kell teremteni az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által üzemeltetett Nemzeti Épület Energetikai Rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi hátterét, valamint az állami középület-kataszteren belül kialakítandó adatbázisok és létesítménygazdálkodási rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Nemzeti Épület Energetikai Rendszer közötti naprakész informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.

Határidő: 2015. december 31.

13.5. Az állami középület-kataszter létrehozása, valamint fenntartható működtetése érdekében jogszabályban biztosítani kell az állami középület-kataszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti informatikai adat-kapcsolat lehetőségét.

Határidő: 2015. december 31.

14. Tér- és környezetkultúra nevelés, szemléletformálás

14.1. Gondoskodni kell a Nemzeti építészetpolitika dokumentumban megfogalmazott értékek népszerűsítéséről.

Határidő: folyamatos

14.2. Az épített és természeti környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítése érdekében pályázati jelleggel elérhető civil támogatási alapot kell létrehozni önálló költségvetési soron.

Határidő: azonnal és a tárgyévi költségvetésben évente

14.3. Ki kell dolgozni és országos szinten be kell vezetni a települési „Szép utca” programot.

Határidő: 2016. január 31.

14.4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az egyéb érintett jogszabályok felülvizsgálatát követően egységes koncepciót kell kidolgozni a tér- és környezetkultúra és környezetesztétika témájának az alapoktatásban történő megerősítésére, különös tekintettel

a) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet felülvizsgálatával a téri nevelést érintő témák beemelésére a műveltségi területek fejlesztési feladatai közé,

b) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet felülvizsgálatával a téri nevelést érintő témák beépítésére a kerettantervek tematikus egységeibe,

c) a tanórán kívüli, téri nevelést elősegítő foglalkozások megszervezésére,

d) a pedagógusképzést folytató intézmények képzési programjai részére a téri- és környezetkultúra oktatását célzó tananyag fejlesztésére, az építészeti felsőoktatásban szükséges tananyagok, taneszközök készítésére,

e) útmutató kidolgozására az óvodák, általános iskolák és középiskolák építészeti, ergonómiai követelményeinek kialakításához,

f) tematikus programokhoz, módszertanokhoz, óratervekhez, pályázatokhoz, tanulmányi kirándulásokhoz kapcsolódó, átfogó programcsomag kidolgozására.

Határidő: 2017. december 31.

14.5. Átfogó, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt érintő felülvizsgálatot követően, a gyakorlati igényekhez igazodóan, programtervet kell kidolgozni az építőipari szakoktatáshoz kapcsolódóan.

Határidő: 2016. december 31.

14.6. A tervezői tevékenység piacképességének növelése érdekében és az építészmérnöki tevékenységen belül lezajlott nagymértékű szakosodási folyamatokra tekintettel, a Magyar Építészképző Intézmények Fóruma bevonásával az építészeti felsőoktatást és az építészeti szakmagyakorlás jogosultsági kereteit korszerűsíteni kell:

a) az építészképző intézmények bevonásával az osztatlan építészmérnök képzés mellett a társadalmi piaci és szakmai elvárásoknak megfelelően kerüljenek kialakításra az építész képzéseken belül a választható specializációk,

b) a kamarák bevonásával ki kell dolgozni, az egyes szakterületekre képzett építészmérnök szakemberek megfelelő tervezési jogosultsághoz jutásának feltételeit.

Határidő: 2015. október 31.

15. Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtár

15.1. Az építésügyi beruházásokkal kapcsolatos gyorsabb tervezési-egyeztetési tevékenység érdekében szakmai munkacsoportot kell létrehozni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bevonásával és ennek keretein belül ki kell dolgozni a területi tervezéssel és építésüggyel kapcsolatos digitális, a nyilvánosság számára hozzáférhető Nemzeti Tervezési és Építésügyi Fogalomtárat, amely alapját képezi az egységes jogszabályi fogalomhasználatnak.

Határidő: 2016. június 30.

Reklámok

2 című bejegyzés “ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS, ÉPÍTÉSÜGY MEGÚJULÁSA: A TERVBE VETT KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK KIFEJTÉSE” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT! a rövid vélemény is vélemény! Kérlek írd le! (csak a durván sértő szövegek kerülnek moderálásra)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s