MÉK-MMK SZABÁLYZAT A LEGFELJEBB 300 M2 ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLETŰ ÚJ LAKÓÉPÜLETEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSÉHEZ ÉS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL VALAMINT A TERVEZŐI MŰVEZETÉS SZABÁLYAIRÓL

1. ELŐSZÓ
A Szabályzat tartalmazza a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új
lakóépületek az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti
egyszerű bejelentéséhez és a kivitelezéséhez szükséges, 2016. június 14-30. között a
456/2015. (XII. 29.) Korm. r. 1. melléklete szerinti, 2016. július 1-től a 155/2016. (VI.
13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tervdokumentációjának alapkövetelményeit,
valamint a tervezői művezetés szabályait. A Szabályzat alapján készített
tervdokumentáció lehetővé teszi a fentieken túl a megfelelő építésfelügyeleti
ellenőrzést.
A Szabályzat a kivitelezési tervdokumentáció kötelező minimális műszaki és tartalmi
követelményeit tartalmazza. Ez a műszaki tartalom biztosítja a szakszerű, az építtető
elképzelései és igényei szerinti megtervezett épület egyszerű bejelentéséhez és a
megvalósításához szükséges elengedhetetlen információkat.
2. HATÁLY
A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén készített, egyszerű
bejelentéshez kötött, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek
egyszerű bejelentési és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési
tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeire, valamint az ehhez kapcsolódó
tervezői művezetői feladatokra és szabályokra.
A Szabályzatba foglalt követelmények csak a szabályzat hatályba lépését követően
induló egyszerű bejelentés esetében alkalmazhatók, a szabályzatnak a hatályba lépést
megelőzően tett bejelentésre nézve nincs visszamenőleges hatálya.
A Szabályzat az alapfeltételeket tartalmazza, a felek a tervezési szerződésben
többletteljesítésben szabadon állapodhatnak meg.
3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
3.1 A kivitelezési tervdokumentáció általános tartalmi követelményei:
A kivitelezési dokumentációk minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni,
hogy az megfelelő legyen a bejelentéshez, a megértéséhez, az építési-szerelési
munka szakszerű elvégzéséhez, és az ellenőrzéséhez. A tervek alapján egyértelműen
csak a megrendelő és tervező szándéka szerinti épület legyen megvalósítható. A tervlapok kell, hogy tartalmazzák az épület minden részének a hatályos szabványok
előírásai szerint (vagy azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét,
kapcsolatait, teljesítmény tulajdonságait és egyéb jellemzőit (elhelyezési beépítési
követelmények), szükség esetén technológiai leírását, mindezek megvalósítását
lehetővé tevő egyértelmű rajzi, illetve írásos meghatározással.
A kivitelezési dokumentáció tartalmazza a jogszabályokban megfogalmazott alapvető
követelmények és előírások kielégítését, az építmény megvalósításához.
Meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés
helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését.
A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem
tartalmazó tervdokumentáció részek elhagyhatóak.
Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző
szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatók.
Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a
tervrajzokon egyértelműen jelölni kell.
3.2 A kivitelezési tervdokumentáció általános formai követelményei
A tervdokumentáció megfelelő szakmai képességű és megfelelő szakmai gyakorlattal
rendelkező szakember számára minden kétséget kizáróan egyértelmű kell, hogy
legyen.
A tervdokumentációt a hatályos jogszabályok szerint kell feltölteni az építtető által
készenlétbe helyezett e-naplóba:
Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni.
3.3 A tervező és tervező művezető személye
E szabályzatban tervező alatt építész tervezőt kell érteni. Tervet, valamint tervezői
művezetést csak a 266/2013 (VII.11.) kormányrendelet szerinti megfelelő
jogosultsággal rendelkező tervező készíthet, ill. végezhet.
3.4 Rajzpecsét
Minden munkarészen (tervlapon) kötelezően rajzpecsétet kell feltüntetni. A rajzpecsétnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
– A lakóépület létesítési helye – címe, a helyrajzi szám feltüntetésével.
– A lakóépület megnevezése.
– Az építtető megnevezése, címe.
– A felelős tervező(k) megnevezése, jogosultsági száma, elérhetősége (címe, e-mail
címe vagy telefonszáma).
– A terven szereplő munkarész megnevezése.
– A tervlap sorszáma.
– A készítés dátuma.
– A tervlap, munkarész, vagy digitális állomány méretaránya, arányszámmal vagy
mérőléccel.
– A módosítás esetén a módosítás indexjele, a módosítás megnevezése és dátuma.
3.5. Tervezői művezetés
A tervező – az építtetővel kötött írásbeli szerződésnek megfelelően – tervezői
művezetést végez. Ennek keretében közreműködik az kivitelezési tervekben
meghatározott épület megvalósítása érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során
a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
A tervező a tervezői művezetés során az építész szakma reprezentánsa is. Munkája,
kiállása, szaktudása nem csupán saját, de az egész építész közösség értékmérője.
4. TERV MŰSZAKI TARTALMA
4.1 Aláíró lap tervjegyzékkel
Papír alapon készül és tartalmazza a megbízó és az összes tervező aláírását. Az
aláírásukkal a tervezők a tervet hitelesítik, a megbízó az egyetértését fejezi ki.
4.2 Helyszínrajz
Készül legalább 1:500-as léptékben amely tartalmazza a következőket:
a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely, építési vonal és beépítési mód
feltüntetése,
b) az építéssel érintett telek meglévő, esetleg bontandó és tervezett építményei,
c) a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő építményei a
tervezéssel érintett telket övező 20 méteres sávban a földhivatali adatszolgáltatás
alapján,
d) a tervezett épület tetőidommal; a csapadékvíz telken történő elvezetésének,
kezelési módjának feltüntetésével,
e) az építéssel érintett telek geodéziai jellemzői, (10 százaléknál nagyobb lejtésű
terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal), a védett
növényzet és tervezett zöldfelület feltüntetésével,
f) a tervezett térburkolatok, lépcsők, támfalak,
g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye,
h) közműpótlók esetén annak helye és mérete,
i) a tervezett közterület-csatlakozás,
j) vízszintes és magassági méretezés, égtájjelölés,
k) előírt és tervezett beépítési mutatók feltüntetése,
l) tervezett épületen szintszám és lakásszám feltüntetése.
4.3 Kitűzési helyszínrajz
Készül legalább 1:200-as léptékben amely tartalmazza:
a) az építési telek jogi határait koordináta pontokkal, fölhivatali adatszolgáltatás alapján
(ha szükséges további adatokkal kiegészítve. A kiegészítés mértéke a helyszíni
adottságok figyelembevételével dönthető el);
b) épületszerkezethez rendelt kitűzési pont és három referenciapont meghatározását,
vetületi és magassági koordinátákkal (javasolt egy abszolút vagy legalább egy
meglévő megmaradó magassági pont meghatározása, és további két pont az épület
vízszintes helyzetének meghatározására).
4.4 Utcakép
Készül legalább 1:200-as léptékben amely tartalmazza a következőket:
a) a telek utcai telekhatárával párhuzamosan felvett hosszmetszet lejtésekkel;
b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai, a
közvetlenül szomszédos ingatlanokon meglévő épületek homlokzatai, szín, felület
és anyag meghatározásokkal a tervezéssel érintett telket övező 20 méteres sávban,
felmérés vagy fotó alapján;
c) az építéssel érintett telek terepábrázolása, védett növényzete és tereptárgyai
(szükség esetén helyszíni felmérés alapján), a közvetlenül szomszédos ingatlanok
terepábrázolása felmérés vagy fotó alapján;
d) a tervezett épület telekhatár felöli nézete szín, felület és anyag meghatározásokkal,
főbb magassági méretekkel.
4.5 Eltérő szintek alaprajzai
Készül az épület összetettségéhez és jellegéhez illeszkedő, tervező által
szükségesnek ítélt, de legalább 1:100-as léptékben, amely tartalmazza:
a) a teherhordó szerkezeteket a tartószerkezeti tervekkel összhangban nyílások
ábrázolásával, nyílásáthidalók megjelölésével;
b) a kitöltő- és válaszfalakat;
c) a külső-belső nyílászárókat méretadatokkal és elhelyezési méretekkel;
d) a vízszintes és magassági méretezést az egyértelmű megvalósításhoz szükséges
mennyiségben;
e) a tervezett helyiségek megnevezését, alapterületét, burkolatát,
f) a tervezett szerkezetek megnevezéseit és a többrétegű függőleges szerkezetek
rétegrendjeinek felsorolását vagy egyértelmű anyagjelölését;
g) a terepcsatlakozás, épület körüli járda, terasz, előlépcső megoldásait;
h) a csapadékelvezetés módját;
i) égéstermék elvezető rendszerek ábrázolását;
j) égtájjelölést, metszetek helyének jelölését.
k) beépített berendezések, korlátok, mellvédek ábrázolása.
4.6 Metszetek
Készül az épület összetettségéhez és jellegéhez illeszkedő darabszámban (min. 2 db
egymással szöget bezáró metszet szükséges, amelyből egyik a szinteket összekötő
lépcsőt metszi), tervező által szükségesnek ítélt, de legalább 1:100-as léptékben,
amely tartalmazza:
a) a minden elmetszett és nézet irányba eső teherhordó szerkezeteket a
tartószerkezeti tervekkel összhangban;
b) a kitöltő- és válaszfalakat;
c) a nyílászárókat;
d) a vízszintes és magassági méretezést az egyértelmű megvalósításhoz szükséges
mennyiségben;
e) a tervezett anyagok, szerkezetek megnevezését és a vízszintes és ferde
szerkezetek rétegrendjeinek felsorolását;
f) a víz- és hőszigetelés, párazárás nyomvonalvezetését;
g) eredeti terepszintet, a rendezett terep és terepcsatlakozás, épület körüli járda,
terasz és előlépcső megoldásait és lejtésviszonyait,
h) közvetlenül csatlakozó építmények alapozását és annak méretét.
4.7 Homlokzatok
Az épület összes eltérő homlokzati terve a tervező által szükségesnek ítélt, legalább
1:100-as léptékben, amelyek tartalmazzák:
a) a tervezett homlokzat geometriájának pontos adatait; ábrázolni kell a nézetirányba
eső minden épületrészt, épületelemet a tetőszerkezettel együtt.
b) a teherhordó szerkezeteket, a terepszint alatti részekkel együtt a tartószerkezeti
tervekkel összhangban;
c) ábrázolni kell a homlokzati elemeket, különösen a nyílászárókat, rácsokat,
korlátokat, égéstermék elvezetőket, építészeti tagozatokat, anyagváltásokat;
d) a csapadékelvezetés módját;
e) a vízszintes és magassági méretezést az egyértelmű megvalósításhoz szükséges
mennyiségben;
f) a tervezett anyagok szerkezetek megnevezéseit, színeit, felületeit;
g) az eredeti és tervezett terepcsatlakozást és lejtésviszonyait.
4.8 Tartószerkezeti tervek
Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése által elfogadva
Készül az épület összetettségéhez és jellegéhez illeszkedő darabszámban,
tervező által szükségesnek ítélt léptékben és az Épkiv. 1. melléklet II. 2. pont
szerinti részletezettséggel, amennyiben
a) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter, vagy azt meghaladja,
b) az épület egynél több szintet tartalmaz,
c) a tartószerkezet konzolt tartalmaz,
d) a falszerkezet, vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter, vagy azt
meghaladja (a koszorú nem számít megtámasztásnak)
e) a tervezett épület tartalmaz monolit vasbeton szerkezeteket, kivéve a
vasbeton koszorút,
f) az egyszerűsített földrengés elleni védelem kritériumai nem teljesülnek,
g) az építési terület nem az 1-3 földrengési zónába esik,
h) foghíjbeépítésről van szó,
i) az épület a 3. geotechnikai kategóriába tartozik.
4.9 Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése által elfogadva
A tervező által szükségesnek ítélt mértékben, melyek legalább tartalmazzák:
a) a hőellátás-hűtés-szellőzés és elektromos igény teljesítményadatait
kapcsolási vázlat szinten, termékmegjelölés nélkül,
b) az épület energetikai- és hőtechnikai, valamint villamos méretezését,
c) az épületgépészeti, az erős és gyenge áramú berendezések épületen belüli
elhelyezését, helyigényét
d) szakhatósági és szolgáltatói engedélyt igénylő (telekhatáron belüli
vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési közmű-; gázellátási,
égéstermék elvezetési, szolgáltatói villamos hálózati csatlakozáshoz,
elszámolási fogyasztásméréshez szükséges) terveket és/vagy leírásokat.
4.10 Műszaki leírás
Amely tartalmazza:
a) a tervezési programban meghatározott tervezési feladatoknak és elvárásoknak
való megfelelést, beleértve a településképi és illeszkedési követelményeket;
b) a betervezett anyagokkal szemben támasztott követelményeket;
c) a közműellátás megoldását, gépészeti rendszerek összefoglaló leírását;
d) ha szükséges, technológiai utasításokat, hivatkozásokat.
4.11 Tervezői költségvetési kiírás
Tervezői árazatlan, legalább összevont tételes költségvetés kiírás. A 4.8 és 4.9
tekintetében részletezettsége illeszkedik a terv mélységéhez legalább
munkanemenkénti bontásban.
5. A TERVEZŐI MŰVEZETÉS SZABÁLYAI
5.1 Szerződés
a) Tervező a tervezői művezetésre a tervezési szerződésben köt írásbeli
megállapodást építtetővel.
b) Tervező a tervezési művezetés ellátása érdekében alvállalkozót alkalmazhat.
Tervező az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a tervezői művezetést maga
végezte volna.
c) Tervező minimum 6 tervezői művezetési alkalom ellátására köt szerződést. A
minimum 6 alkalomba beleszámítanak a szakági tervezők művezetési alkalmai
is, ha a szakági tervezői művezetők a megbízásukat a tervező
alvállalkozóiként látják el.
d) A minimum 6 tervezői művezetés számított munkadíját jogszabályban rögzített
hatósági ár szabályozza. A művezetéseket terhelő költségekre valamint a 6
alkalmon felüli művezetésekre tervező építtetővel szabadon állapodhat meg.
e) Építtető a szerződésben kötelezettséget vállal, hogy tervezőnek hozzáférési
kódot biztosít az e-építési naplóhoz és biztosítja az építési helyszínre a
bejutást.
5.2 Tervezői művezetési alkalmak
A tervező a kötelező tervezői művezetést a kivitelezési folyamat során legalább 5
alkalommal, valamint a kivitelezést lezárásakor egy alkalommal, azaz összesen 6
alkalommal teljesíti.
A művezetési alkalmakat az épület jellege, a helyszíni adottságok és a kivitelezés
sajátosságai alapján tervező és építtető a szerződésben határozza meg.
Javasolt művezetési alkalmak:
• kitűzés,
• alapozás,
• felmenő szerkezetek,
• födémek építése
• tetőszerkezet építés,
• gépészeti és elektromos munkák,
• szigetelések,
• szakipari munkák (tér lehatárolások, burkolás, homlokzatképzés),
• kivitelezés lezárása.
Tervező építtető jelzésére köteles a tervezői művezetéseket teljesíteni. A jelzés módja
szerződésben rögzítendő, idejének 5 nappal kell megelőznie a művezetési időpontot.
Tervezői művezető azonban ezeken felül az építkezést bármikor megtekintheti és
annak tervtől való eltérését észrevételezheti.
5.3. Tervezői művezető intézkedései
Tervezői művezető feladata a terv szerinti megvalósítás elősegítése, a terv szerinti
megvalósítást gátló vagy segítő tényezőkre való javaslatok, figyelemfelhívások
megtétele, a kivitelezési tervdokumentációtól való eltérés megállapítása és rögzítése.
Tervezői művezető a művezetése során tapasztalt, a kivitelezési dokumentációtól
eltérő kivitelezést köteles – felelősséggel – az e-építési naplóban rögzíteni. A
bejegyzést a tapasztaltakat követően 24 órán belül köteles megtenni.
Tervező művezető a kivitelezést lezáró utolsó művezetése során köteles minden, a
végleges (minden esetleges közbenső módosítást is tartalmazó) kivitelezési tervtől
való eltérő megvalósítás tényét és mértékét az e-építési napló lezáró nyilatkozatában
rögzíteni, még abban az esetben is, ha ezeket korábban már jelezte és a kivitelezés
további folyamatában nem kerültek kijavításra.
Tervezői művezető, ha művezetése során a kivitelezési tervtől eltérő, emberi életet
veszélyeztető kivitelezést tapasztal és azt a figyelmeztetése ellenére sem szűntetik
meg rögtön, köteles azonnal az építésfelügyeletet értesíteni.
A tervezői művezető a kivitelezési folyamatot nem ellenőrzi, sem műszaki ellenőri,
sem felelős műszaki vezetői feladatokat nem lát el, ilyen jellegű felelősséget nem
vállal át.
2016. június 14.
dr. Hajnóczi Péter s.k. Barsiné Pataky Etelka s.k.
MÉK elnök MMK elnök

(Elfogadta: a 2016. május 21-i MMK Küldöttgyűlés és a
2016. május 27-i MÉK Küldöttgyűlés
Hatályos:2016. június 14-től)

Reklámok

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT! a rövid vélemény is vélemény! Kérlek írd le! (csak a durván sértő szövegek kerülnek moderálásra)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s