Módosult az Étv.: bejelentéses a 300 m2 alatti lakóépületbővítés és átalakítás is

 

Az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján elfogadta a 2016.évi CLXXIII. törvényt “az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról.” Vagyis az Étv. legújabb módosításáról van szó. A törvénymódosítás leglényegesebb része, hogy kiterjesztette a bejelentési eljárást a meglévő lakóépületek 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítésének és a  legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület átalakításának – kormányrendeletben meghatározott módon részletezett- esetére. Ez a szabály a műemlék épületekre nem vonatkozik. Ezzel összefüggésben más szabályok is változtak. A törvénymódosítás január 1-től már hatályba is lépett. A törvénymódosítás teljes szövege a következő (kimelve kövér betűtípussal a változást az eredetihez képest):

1. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a  legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén

a) az  építtető az  építési tevékenységet a  kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal – kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a kormányrendeletben kijelölt szervnek,

b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,

c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni,

d) a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni.”

(2) Az Étv. 33/A. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti építési tevékenységet a  bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.

(3) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az (1) bekezdés szerinti építési tevékenységet,

a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani,

b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.”

2. § Az Étv. 38/C. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az  (5)  bekezdésben foglalt ellenőrzésen kívül bármely más energetikai tanúsítványt is ellenőrizhet. 

(7) A  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a  jogszabályi rendelkezések megsértésével kiállított energetikai tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet, vagy kormányrendeletben meghatározott bírságot szabhat ki.”

3. § Az Étv. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az  építésfelügyeleti hatóság a  hatósági ellenőrzést a  megindításától számított 60 napon belül lefolytatja. Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul megindítja a  (2)  bekezdés szerinti intézkedések megtételére irányuló eljárást. Ezen intézkedéseknek a) a (2) bekezdés a)–c) pontja esetében a szabálytalan tevékenységtől számított öt éven belül, b) a (2) bekezdés d)–e) pontja esetében a szabálytalan tevékenységtől számított tíz éven belül van helyük.”

4. § Az Étv. 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie:) „d) az építésügyi hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő állapot kialakítását, amennyiben a  jogerős és végrehajtható építési engedélytől való eltérés építési engedélyhez kötött, de attól építésügyi hatósági engedély nélkül tértek el,”

5. § Az Étv. 48. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet) „bb) bejelentéssel, de a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladva,” (végzik.)

6. § Az Étv. 48/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon 60 napon belül folytatja le a  hatósági ellenőrzést és ha szabálytalanságot állapít meg, hivatalból megindítja az  eljárást és megteszi az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott intézkedéseket. Az  eljárás megindításának legkésőbb az  építés befejezésétől – ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől – számított tíz éven belül van helye.”

7. § Az Étv. IV/A. Fejezete a következő 57/E. §-sal egészül ki:„57/E.  § Ha az  57/C.  § (1)  bekezdése szerinti eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés érinti a  Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását, a  másodfokú eljárásban szakhatóságként országos illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal jár el.

8. § Az Étv. a következő 60/D. §-sal egészül ki: „60/D.  § Az  egyszerű bejelentés körének bővítésére és az  építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 57/E.  §-t a  folyamatban lévő másodfokú eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. § Az Étv. a) 13.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „lakóépület létesítésekor” szövegrész helyébe az  „építési tevékenység esetén” szöveg, b) 13.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az „egység számát” szövegrész helyébe az „egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését” szöveg, c) 32. § (6) bekezdésében a „lakóépületre” szövegrész helyébe az „építési tevékenységre” szöveg, d) 33/A. § (1a) bekezdésében az „épület építése” szövegrész helyébe az „építési tevékenység” szöveg, e) 48/A. § (6) bekezdésében az „Az (5) bekezdés szerinti 90 napos időtartam újrakezdődik” szövegrész helyébe az „A hatóság az (5) bekezdésben foglalt ellenőrzést ismételten megindítja” szöveg, f) 52.  § (2)  bekezdésében az  „A névjegyzéket vezető” szövegrész helyébe a  „Ha e  törvény másként nem rendelkezik, a névjegyzéket vezető” szöveg,  g) 62. § (1d) bekezdésében a „300 m2 -t meg nem haladó összes hasznos alapterületű lakóépületek” szövegrész helyébe az „építési tevékenységek” szöveg lép.

10. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba. Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k., köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

Reklámok

2 című bejegyzés “Módosult az Étv.: bejelentéses a 300 m2 alatti lakóépületbővítés és átalakítás is” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A 300 m2 alatti lakóépület átalakításakor a ” a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű
  lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása” mit takar ? Ki tudja megmondani, hogy a jogalkotó melyik kormányrendeletre hivatkozik ? Ugyanígy nem igazán egyértelmű a jelenlegi fogalmi körben az épület bővítés fogalma sem (pl. : Meglévő fedett terasz, vagy tornác beépítése épületbővítésnek számít ?) Az építési jogszabályokat egyértelműen kellene megfogalmazni és a jogszabályokban használt fogalmakat is meg kellene határozni. Különben értelmezhetetlenné válik.

  Kedvelés

 2. Sajnos jogos a kérdés, mert hiába jött ki az új salátarendeletben (lásd Friss rendeletmódosítások c. bejegyzést) a bejelentési eljárás módosítása, ebben – úgy látom – még NINCS MEGHATÁROZVA az átalakítás mikéntje (pl. homlokzati átalakítás nem, belső elrendezés változás igen, tartószerkezet változtatás igen? Így amíg ez nincs meghatározva, tulképpen az átalakítás eseteire jogszerűen nem is lehetne bejelentési eljárást alkalmazni. Épület bővítés fogalma: tornác , fedett terasz esetében kibogozható, hogy mi a jogszerű, de nem pontos, ill. ellentmondásos a fogalmi szabályozás.
  Ugyanis egyfelől OTÉK 1. melléklet szerint: “Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. (…) Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel RÉSZBEN vagy egészben KÖZREFOGOTT TÉR vízszintes vetületben számított területe. (…) Bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület” Ugyanakkor 1. melléklet szerint “Szintterület: az összes építményszint bruttó alapterülete.” (…) “Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van.” (…) továbbá “7§(6) A szintterület számítása során a bruttó alapterületbe nem kell beszámítani az erkély, a függőfolyosó, a tornác, a fedetlen terasz és udvar, a közterülethez csatlakozó árkád bruttó alapterületét.”
  Vagyis hasznos alapterületbe a tornác beleszámít, a fedett terasz nem egyértelműen (gondolva az alátámasztás nélküli, konzolos fedésre…) Szóval zavaros ez. Ráadásul a szintterület irracionális módon alkalmasint kevesebb értéket ad, mint a hasznos alapterület…Ez is zavaró.
  Az igazi probléma azonban nem is ez, hanem az, hogy ami igaz 299 m2-re, az miért nem igaz 301 m2-re? És megfordítva.

  Kedvelés

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT! a rövid vélemény is vélemény! Kérlek írd le! (csak a durván sértő szövegek kerülnek moderálásra)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s