A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása.

HATÁLYOS 2017. január 1-től 

 54.§ A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint c) az a) és b) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

(1a) Az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) az  elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a  készenlétbe helyezés további feltétele a  bejelentés mellékleteként az  építész tervező által az  elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az  1.  melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban, a  6/E.  § (1)  bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele, valamint a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése.”

  1. § Az R9. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az  építőipari kivitelezési tevékenységet a  bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a  szándékot az  eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a  változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás

  1. a) az épület alaprajzi méretét,
  2. b) az épület beépítési magasságát,
  3. c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
  4. d) az épület telken belüli elhelyezkedését érinti.”
  1. § (1) Az R9. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik, vagy a  4.  § (2)  bekezdés szerinti változással a  lakóépület a  300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladja, és az  Étv. 48/A.  § (1)  bekezdésében foglaltak teljesülnek, az  építtető az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.”

(2) Az R9. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a bejelentés alapján megvalósult építményt az Étv. 33/A. § (3) bekezdése alapján le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani, az  építésfelügyeleti hatóság a  bontás és a  terep felszíne eredeti állapota visszaállításának elrendelése során az R. szerint jár el.

(4) Az  egyszerű bejelentéshez kötött és bejelentett, hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új vagy meglévő lakóépület 300 négyzetmétert meghaladó összes hasznos alapterületűre történő bővítéséhez építési engedélyt kell kérni. Az építési engedély iránti kérelmet az R. szerint kell előterjeszteni.

(5) A (4) bekezdés szerinti kérelemben az építésügyi hatóság az építési engedély megadásának feltételeit az épület egésze tekintetében, az  R. szabályai szerint vizsgálja. Ennek során az  építési engedély megadását – az  egyszerű bejelentéssel érintett rész vonatkozásában is – feltételekhez kötheti.

 (6) Az (1) és (5) bekezdés szerint megépült épület használatbavételére az R. szabályait kell alkalmazni.”

  1. § (1) Az R9. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az  egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét.”

(2) Az  R9. 6.  § (3)  bekezdés c) és d)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  bekezdés a  következő e) ponttal egészül ki: „(A hatósági bizonyítvány a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza)

„c) a  bejelentés időpontját, a  bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát, és a 2016. június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR azonosító és iratazonosító számát, d) az épület felépítésének megtörténtét, valamint  e) a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj mértékét.”

  1. § Az R9. a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:

 „7/A. § (1) A felelősségbiztosítási szerződést a 2017. január 1-jén már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés esetén a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét követően kerül sor, b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az  elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 16-át követően kerül sor.

(2) Amennyiben a  tervező vagy a  kivitelező 2017. január 1. napján rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással, az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőkig kell azt e  rendelet előírásainak megfeleltetnie. Ebben az  esetben a  6/D.  §-ban rögzített 3 éves utófedezeti kritériumnak a  biztosításnak nem kell megfelelnie akkor, ha e  3 éves időtartam alatt a biztosítás fennáll.

7/B.  § E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek az  egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) a) megállapított 5. § (4)–(6) bekezdését, valamint b) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1) és (3) bekezdését, 1. melléklet I. pont 11. alpontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

  1. § Az R9. a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „építésügyi hatósági feladatokat ellátó, a  telek fekvése szerinti általános építésügyi hatóság (a továbbiakban: építésügyi hatóság)” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság)” szöveg, b) a 2. § (3) bekezdésében az „építésügyi hatóság a bejelentésről és a bejelentés módosításáról tizenöt napon belül” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről nyolc napon belül” szöveg, c) 3. § (3) bekezdésében a „legkisebb munkabér” szövegrész helyébe a „legkisebb havi munkabér” szöveg, d) 1. melléklet I. pont 11. alpontjában a „Tervezői költségvetési” szövegrész helyébe a „Költségvetési” szöveg lép.
  1. § Hatályát veszti az R9. a) 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja, b) 6. § (4) bekezdése.
Reklámok

CsMÉK hivatalos honlap

%d blogger ezt kedveli: